Algemene voorwaarden Omapost

VERSIE 1.0 (30-11-2016)

Door gebruik te maken van onze app ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Natuurlijk hebben we hier, voor de fijnproevers, een uitgebreide versie opgenomen van de algemene voorwaarden met veel moeilijke woorden en begrippen. Dit is het belangrijkste dat je moet weten wanneer je geen zin hebt om alles te lezen:

• Wij zijn Omapost en sturen toffe Kaartjes.

• De App is gratis te gebruiken, voor het kopen en sturen van Kaartjes rekenen we een Vergoeding.

• Het ontwerp mag je vrij aanleveren, maar dit betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de Content en de kwaliteit hiervan.

• De rechten van jouw ontwerpen blijven altijd bij jou, maar het kan zijn dat wij jouw Kaartje zo tof vinden dat wij deze, met kennisgeving, in onze schijnwerpers zetten.

• Eenmaal gekochte Kaartjes kunnen niet worden geretourneerd.

• We doen er alles aan om je Kaartje op de juiste tijd op de juiste plek aan te laten komen. Kaartje niet aangekomen? Neem contact met ons op!

• Zorg ervoor dat je altijd de laatste update van Omapost geïnstalleerd hebt.

• Wij kunnen de App, onze diensten en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

• Lees ook hoe wij zorgvuldig met je gegevens omgaan in ons privacystatement!

UITGEBREIDE VERSIE

Begrippenlijst (VB)

App: de Omapost applicatie die je op je telefoon installeert.

Gebruiker: jij, die de App op de telefoon gebruikt, en daarmee gebruik maakt van de diensten van Omapost.

Ontvanger: degene die een Kaartje van je ontvangt.

Kaartje: een door de Gebruiker met behulp van omapost samengesteld product (bijvoorbeeld een postkaartje) dat bestaat uit door jouw gekozen Content.

Content: door de Gebruiker ingevoerde, geüploade of anderszins gebruikte afbeeldingen, foto’s, tekst, vormgeving inclusief alle andere materialen en/of informatie.

Feestdagen: nationale feestdagen, waaronder Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, Koningsdag, Goede Vrijdag en de vijfde mei. Graag attenderen wij onze klanten erop dat wij tijdens de feestdagen geen kaarten verwerken. Verwerking vindt plaats op de eerstvolgende werkdag. Op feestdagen is onze klantenservice gesloten.

Licentie: gebruiksrecht om de App te gebruiken, die aan voorwaarden is gebonden.

Nieuwe versie: een opvolgende versie van de App met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

Privacystatement: document waarin is opgenomen welke persoonsgegevens Omapost met betrekking tot de dienstverlening verwerkt, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt.

Update(s): een nieuwe release van de App, waarin tot dan toe bekende fouten zijn verwijderd en/of een uitbreiding van de bestaande functionaliteiten heeft plaatsgevonden.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van Feestdagen.

Vergoeding: kosten die Omapost in rekening brengt bij het aanschaffen van tegoed en/of het verzenden van Kaartjes.

1. Identiteit van de ondernemer

Omapost B.V. is gevestigde te Leens, Hoofdstraat 35. Verder is Omapost bereikbaar via mail (post@ omapost.nl) en telefoon (0629326324) . Omapost staat ingeschreven onder KvK-nummer 62575988.

2. Algemene bepalingen

2.1 Elk gebruik van de App en/of de diensten van Omapost is aan deze voorwaarden gebonden. Onder de diensten van Omapost wordt verstaan de terbeschikkingstelling van de App, website, het printen en ter post bezorgen van Kaarten door Omapost of door Omapost ingeschakelde derden.

2.2 De App is voor Gebruikers gratis om te downloaden. Voor het aanschaffen van tegoed en het versturen van Kaartjes ben je een Vergoeding verschuldigd.

3. De Licentie

3.1 Omapost verstrekt hierbij aan de gebruiker een gebruiksrecht voor deze App. Deze Licentie is persoonsgebonden.

3.2 Het doel van Omapost is het leveren van een contactmoment tussen Gebruiker en Ontvanger, het staat gebruikers uiteraard vrij om Omapost te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.

3.3 Het is niet toegestaan om:
• de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
• de App in kopie te geven aan derden;
• de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
• wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
• aanduidingen van Omapost als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

3.4 Naast onze eigen voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van Apple, Google of soortgelijke appstore aanbieders stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze partijen, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. Wij spannen ons in ieder geval om in samenwerking met deze aanbieders een zo goed mogelijke dienst te leveren.

4. Verzending en bezorging

4.1 Omapost verstuurt een door jou samengestelde Kaartje naar jouw opa, oma of een ander persoon naar keuze. Wij doen ons uiterste best om je Kaartje zo snel mogelijk en op het juiste adres te bezorgen. We zijn echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van Kaartjes of het arriveren op een onjuist ingevoerd adres. Het Kaartje wordt verstuurd naar het adres dat je bevestigt in de App. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering. Iedereen maakt wel eens een foutje: neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.

4.2 Wanneer het Kaartje niet op tijd aankomt vragen wij je een formulier in te vullen. Naar aanleiding hiervan onderzoeken we de oorzaak en stellen we je op de hoogte hiervan.

4.3 Let op: tijdens de Feestdagen verwerken wij in principe geen Kaarten, en garanderen wij niet dat Kaarten op tijd op de plaats van bestemming aankomen.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de App, website, de bijbehorende afbeeldingen, teksten en illustraties liggen en blijven te allen tijde bij Omapost. Je verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag je onze content niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

5.2 Intellectuele eigendomsrechten van de door Gebruiker ingevoerde, geüploade of anderszins gebruikte Content blijft bij Gebruiker of diens licentiegevers. Omapost verkrijgt hiervoor een licentie voor onbepaalde duur om de Content te gebruiken om de dienstverlening mee uit te voeren, en om ontwerpen te (her)gebruiken voor promotionele doeleinden, waarbij Omapost te allen tijde rekening houdt met de inhoud van de Kaartjes.

5.3 Omapost kan naar eigen vrijheid en beleid Content met onrechtmatige inhoud (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gewelddadige of expliciete inhoud, bedreigende of haatdragende content, naaktheid en/of seksuele inhoud, spam, misleidende metadata en/of scams of anderszins schadelijke of onrechtmatige inhoud) bedoeling of strekking per direct en zonder voorafgaande aankondiging verwijderen en/of weigeren deze Kaartjes te versturen.

5.4 Omapost kan daarnaast Content die, naar zijn oordeel, inbreuk maakt op het intellectuele eigendom en/of andere rechten van derden (bijvoorbeeld privacy) per direct en zonder voorafgaande aankondiging verwijderen.

6. Vrijwaring

6.1 Alle aanspraken van derden ter zake van de Content, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de Content die door Omapost aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.

6.2 Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens.

7. Vergoeding

7.1 Voor het aanschaffen en versturen van Kaartjes ben je een Vergoeding verschuldigd, die je betaald met tegoed.

7.2 Prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

7.3 Het is mogelijk om via de App (of de website) tegoed te kopen via iDEAL en Paypal. Het aanschaffen van tegoed loopt via een externe partij (Mollie). Voor de exacte Vergoedingen en de verschillende mogelijkheden verwijzen we naar de informatie in de App en op de website.

7.4 Omapost kan de Vergoedingen te allen tijde wijzigen. Je ontvangt hier uiterlijk twee maanden van tevoren bericht over indien je al tegoed hebt gekocht. Mochten wij de Vergoedingen veranderen en je hebt al tegoed gekocht, neem dan even contact met ons op. Indien je niet akkoord gaat met de prijswijziging heb je de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, waardoor je je tegoed terug kan krijgen.

7.5 Verder kan Omapost kan de desbetreffende prijzen tenminste eens per kalenderjaar herzien.

7.6 Omapost is pas gehouden om Kaartjes te versturen wanneer de desbetreffende Vergoeding voor de Kaartjes bij Omapost is ontvangen en deze betaling is bevestigd. Omapost is hiervoor afhankelijk van het betaalsysteem, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen van (bijvoorbeeld) creditcardleveranciers e.d.

8. Herroepingsrecht

8.1 Eenmaal gekochte Kaartjes kunnen niet worden geretourneerd via het herroepingsrecht, omdat deze natuurlijk persoonlijk door jou zijn gemaakt.

8.2 Wanneer je toch geen gebruik wilt maken van aangeschaft tegoed, kan je ons dat binnen 14 kalenderdagen na het aanschaffen van dit tegoed laten weten. We zullen dan de Vergoeding binnen 14 kalenderdagen terug op je rekening storten, met uitzondering van de betaalde Vergoeding voor reeds verstuurde Kaartjes.

9. Persoonsgegevens

9.1 Omapost verwerkt persoonsgegevens met haar dienstverlening (bijvoorbeeld via de App en de website). Omapost waarborgt dat is voldaan aan de wettelijke vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Lees meer over hoe Omapost met deze gegevens omgaat in ons privacystatement.

9.2 Gebruikers zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het invoeren van persoonsgegevens van Ontvangers. Gebruikers dienen hiervoor toestemming te hebben gevraagd vóórdat deze worden ingevoerd via de App of de website van Omapost.

9.3 Indien Omapost op de hoogte raakt van het ontbreken van deze toestemming, kan Omapost de dienstverlening weigeren en de desbetreffende persoonsgegevens verwijderen.

10. Updates en Nieuwe Versies

10.1 Omapost brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

10.2 Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via de Apple Appstore, Google Play, waarbij het je eigen verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

10.3 Installatie van updates gebeurt met jouw toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Omapost afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple Appstore, Google Play, waarover Omapost geen controle heeft. Omapost is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een niet geïnstalleerde update.

10.4 Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt altijd vooraf gemeld en je hebt dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update ga je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, die dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

10.5 Omapost is bij Nieuwe Versies niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 10.6 Omapost staat op geen enkele wijze in voor de gevolgen van het functioneren van oudere versies.

11. Ondersteuning en klachten

11.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.

11.2 Je kunt feedback geven over de app via Facebook, Twitter, de Appstore, Google Play of per mail, waarna Omapost zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en zo nodig contact opnemen.

11.3 Bij Omapost ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Omapost binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12. Garanties en aansprakelijkheid

12.1 Omapost staat er voor in dat de Kaartjes en/ of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele extra garanties van fabrikant of leveranciers doen niets af aan deze wettelijke garantie van Omapost.

12.2 Omapost neemt de redelijkerwijs te nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat Omapost geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat, en dat Omapost geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt. We doen ons uiterste best om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Omapost mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar garandeert voor het overige niet dat de App foutloos werkt of zal blijven werken.

12.3 Omapost is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van Omapost. Iedere aansprakelijkheid van Omapost voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde omzet of winst of verlies van gegevens, is ten allen tijde uitgesloten.

12.4 Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Omapost. Verder bestaat geen aansprakelijkheid als de schade het gevolg is van overmacht.

12.5 De App communiceert via internet met een server onder beheer van Omapost om de dienst te kunnen leveren. Omapost spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Omapost updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Omapost doet haar best je hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.

12.6 Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van diensten van derden, waaronder het onjuist functioneren van de Apple Appstore of Google Play.

13. Overige bepalingen

13.1 Omapost behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Gebruikers.

13.2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten met Omapost is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Omapost gevestigd is, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

13.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

13.5 Omapost mag haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten en/of de intellectuele eigendomsrechten van Omapost overneemt.© Omapost, 2019