Privacy statement Omapost

VERSIE 1.0 (30-11-2016)


Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Omapost. In deze verklaring verschaft Omapost informatie over de persoons- gegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de app, website en dienstverlening van Omapost. Omapost gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2016. Bij wijzigingen word je via de app of op andere wijze elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Omapost verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze website.

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geef je toestemming aan Omapost om je persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Omapost verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hier- voor namens je toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Omapost, gevestigd aan Hoofdstraat 35 te Leens, Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Account

• Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)

• Gebruiker
› Naam + voornaam
› Postadres
› Geslacht
› Telefoonnummer
› Geboortedatum
› E-mailadres
› Mobile Device ID
› Facebook ID

• Personalia ontvanger
› Geslacht
› Naam + voornaam
› Postadres
› Geslacht
› Geboortedatum
› Telefoonnummer
› Pasfoto indien gekozen

• Locatiegegevens
› Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

• E-mailadres

• Gegevens van de ontvanger, waar kaartjes naartoe worden verzonden


Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

• Verzending van kaartjes
› Gegevens van de ontvanger
› Foto + tekst verstuurder

• Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan
› Inloggegevens account

• Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie d.m.v. nieuwsbrief en pushberichten
› Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
› E-mailadres
› Mobile Device ID

• Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de app, website en/of het systeem
› Hiervoor genoemde persoonsgegevens


Websites en systeem

Bezoekers
• Ip-adres
• Surf- en clickgedrag

• Cookies

• Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.

• Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, eventueel woongegevens, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

• Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)

• Gebruiker
› Naam + voornaam
› Postadres
› Geslacht
› Telefoonnummer
› Geboortedatum
› E-mailadres
› Mobile Device ID
› Facebook ID

• Personalia ontvanger
› Geslacht
› Naam + voornaam
› Postadres
› Geslacht
› Geboortedatum
› Telefoonnummer
› Pasfoto indien gekozen

Verzameldoelen website, app en systeem

Binnen de app, websites en/of het systeem van Omapost worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Omapost de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.


Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door je browser worden opgeslagen op je apparaat, bijvoorbeeld je computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door je aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Omapost maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Wij plaatsen geen “tracking cookies” op je computer.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van (een gedeelte van) het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal is.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Facebook

Als je via Facebook inlogt krijgen we deze gegevens uit je openbare Facebook-profiel: Je Facebook user ID en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we alleen om voor jou een Omapost-account aan te maken. De gegevens die je aan deze account koppelt geven we niet door aan Facebook. Door in te loggen via Facebook, registreert Facebook onder meer dat jij Omapost gebruikt. Facebook is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij van jou verzamelen. Deze privacy statement is daar niet op van toepassing.

In het privacybeleid van Facebook kun je meer lezen over het gebruik van jouw gegevens door Facebook en hoe je jouw instellingen binnen Facebook kunt beheren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor deze doelen?

Omapost bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende account en/of de app afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun account verwijderen of de gegevens binnen het account wijzigen.

Het kan zijn dat Omapost ter bevordering van de eigen doelstellingen bepaalde persoonsgegevens van betrokkenen niet (direct) verwijderd, indien deze persoonsgegevens redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen en het geen onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met zich meebrengt.

Drie maanden na verwijdering van je account verwijderen we ook deze gegevens.

Algemene statistieken en gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen worden niet verwijderd.

Wie hebben er toegang tot welke gegevens?

• Medewerkers Omapost
› Toegang tot alle gegevens

• Sandd
› Toegang tot verstuurde kaartjes:
› Naam + adres verzender
› Naam + adres ontvanger
› Verzonden tekst + afbeelding
› Indien gekozen: telefoonnummer

• IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem
› Toegang tot alle gegevens

• Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Omapost, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Omapost en heeft Omapost de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Omapost hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Omapost zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Omapost gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals encryptie van wachtwoorden. Wachtwoorden worden versleuteld opgenomen in de database. De communicatie tussen de app en de server verloopt via een SSL-verbinding (dit is een beveiligde verbinding). We voeren op regelmatige basis stresstesten uit om de veiligheid van onze app te testen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Omapost over je verzamelt. Verder heb je het recht om aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Omapost zal, indien redelijkerwijs mogelijk gevolg geven aan dat verzoek. Indien je een Account hebt aangemaakt dan kan Omapost vragen om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen bij een dergelijk verzoek.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Omapost
Hoofdstraat 35
9965 PA Leens
post@omapost.nl
0629326324
KvK-nummer: 62575988© Omapost, 2019